หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล บ้านหลุม
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลุม
ศาสนสถานในตำบลบ้านหลุม
อบต.บ้านหลุม อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
WWW.BANLUM.GO.TH
1
2
3
 
 
   
         
     
ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมและบำรุงรักษาถนน สะพานท่อลอดเหลี่ยม รวมถึงวางท่อระบายน้ำและรางระบายน้ำ
พัฒนาบูรณะระบบไฟฟ้าสาธารณะและแสงสว่าง
ส่งเสริมการพัฒนาระบบประปา
พัฒนาระบบจราจร
พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรกรรม
พัฒนาบูรณะระบบเสียงตามสายและหอกระจายข่าว
 
   
         
     
ส่งเสริมงานด้านสวัสดิการสังคม
ส่งเสริมการจัดการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมกีฬาและนันทนาการ
ส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
ป้องกันรักษาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
 
   
         
     
สร้างจิตสำนึกและความตะหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
บำบัด ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
   
         
     
การจัดระเบียบชุมชนและสังคม รักษาความสงบเรียบร้อย
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
   
         
     
พัฒนาการเกษตร อุตสาหกรรม ส่งเสริมการลงทุนและพาณิชกรรม
ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
 
   
         
     
แนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเมือง การปกครองการบริหาร ภาคประชาชน
แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนกับ ภาครัฐ
แนวทางการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นและระบบบริหาร จัดการ