หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล บ้านหลุม
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลุม
ศาสนสถานในตำบลบ้านหลุม
อบต.บ้านหลุม อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
WWW.BANLUM.GO.TH
1
2
3
 
 


พ.จ.ต.นิกร คำภิระปาวงค์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 055-610910


นางสาวรัชดา บัวพันธ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 055-610910
 
 


นางสาวทัศนีย์ ศรีฟ้า
ผู้อำนวยการกองศึกษาฯ
โทร : 055-610910


นายสณรรธช์พงศ์ ฤทธิ์น้ำ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา


นางสาวนิดา ชุมแสง
ครู คศ.3


นางกันทิมา งามชัยชูสิทธิ์
ครู คศ.3


นางสาวกวิญรวี เรืองนวล
ครู คศ.3


นายณัฐวุฒิ เอี่ยมแจง
ครู คศ.2


นางสาวนิราพร มีพาน
ครู คศ.2