หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล บ้านหลุม
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลุม
ศาสนสถานในตำบลบ้านหลุม
อบต.บ้านหลุม อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
WWW.BANLUM.GO.TH
1
2
3
 
 


พ.จ.ต.นิกร คำภิระปาวงค์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 055-610910


นางสาวรัชดา บัวพันธ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 055-610910
 
 


นางหัทญา โตบุญมา
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 055-610910


นางสาวจันทรรัตน์ โตเทียนชูสิน
นักวิชาการคลัง


นางศุภาวดี เงินมี
นักวิชาการจัดเก็บรายได้


นายชัชวาลย์ บุญหวาน
เจ้าพนักงานพัสดุ


นางสาวเดือนทิพย์ โสภา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางเฉลย สุขจ่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางสาววีนัส อินดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้