หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล บ้านหลุม
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลุม
ศาสนสถานในตำบลบ้านหลุม
อบต.บ้านหลุม อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
WWW.BANLUM.GO.TH
1
2
3
 
 


พ.จ.ต.นิกร คำภิระปาวงค์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 055-610910


นางสาวรัชดา บัวพันธ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 055-610910
 
สำนักปลัด
 


นายอมรศักดิ์ ไกรกิจราษฎร์
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวอำพรรัตน์ อุดมสุข
นักพัฒนาชุมชน


นางสาวณัฐชา ศิริคชพันธุ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายธนพิสิษฐ์ โมรัษเฐียร
นักทรัพยากรบุคคล


นายทรรศน์ สถิตย์ตระกูล
นิติกร


จ่าสิบเอกพนม แก้วเนย
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางสาวสุรีรัตน์ กลิ่นเกตุ
เจ้าพนักงานธุรการ