สท 0037.3/ว2770 1-ขอความร่วมมือดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง "รายงานสถานการณ์การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย" [ 29 ส.ค. 2555 ]   
 
สท 0037.3/ว2770 2-ขอความร่วมมือดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง "รายงานสถานการณ์การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย" [ 29 ส.ค. 2555 ]   
 
สท 0037.3/8125 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ค่าสื่อการเรียนการสอน เครื่องเล่นเด็ก และอุปกรณ์การพัฒนาเด็กปฐมวัย [ 29 ส.ค. 2555 ]   
 
สท 0037.3/ว2769 1-โครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนพัฒนาท้องถิ่นขอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 [ 29 ส.ค. 2555 ]   
 
สท 0037.3/ว2769 2-โครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนพัฒนาท้องถิ่นขอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 [ 29 ส.ค. 2555 ]   
 
สท 0037.4/ 1138 ฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๖ [ 29 ส.ค. 2555 ]   
 
สท 0037.4/ว 1139 ตอบข้อหารือของจังหวัดกำแพงเพชร กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำไพลเพชรจะต้องงบประมาณสนับสนุนด้านการศึกษาในโครงการจัดซื้อครุภัณ [ 29 ส.ค. 2555 ]   
 
สท 0037.3/ว2769 1-โครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 [ 29 ส.ค. 2555 ]   
 
<< หน้าแรก... [381] [382] [383] [384] [385] ....หน้าสุดท้าย >> [583]