สท0037.3/ว61 3-การจัดส่งข้อมูลการกู้ยืมเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 7 ม.ค. 2556 ]   
 
สท0037.1/ว63 การฝึกอบรมหลักสูตรสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล [ 7 ม.ค. 2556 ]   
 
สท0037.2/ว39 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกอง ระดับ 7 [ 4 ม.ค. 2556 ]   
 
สท0037.2/ว38 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองระเบียบวาระการประชุม ก.อบต.จังหวัดสุโขทัย [ 4 ม.ค. 2556 ]   
 
สท0037.2/21 ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองระเบียบวาระการประชุม ประจำเดือนมกราคม 2556 [ 7 ม.ค. 2556 ]   
 
สท 0037.2/020 1-สำรวจข้อมูลอัตรากำลังตามแบบที่กำหนด [ 7 ม.ค. 2556 ]   
 
สท 0037.2/020 2-สำรวจข้อมูลอัตรากำลังตามแบบที่กำหนด [ 7 ม.ค. 2556 ]   
 
สท0037.1/ว019 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมลูกหลานสุโขทัยกราบไหว้พ่อขุนฯ [ 7 ม.ค. 2556 ]   
 
<< หน้าแรก... [381] [382] [383] [384] [385] ....หน้าสุดท้าย >> [660]