สท0023.5/ว1560 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 9 ปร [ 7 ต.ค. 2556 ]   
 
สท0023.2/1562 สำรวจอัตราตำแหน่งว่างของพนักงานส่วนตำบลตามแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล 3 ปี ทั้งตำแหน่งผู้ปฏิบัติและตำแหน่งบริหาร [ 7 ต.ค. 2556 ]   
 
สท0023.2/1563 แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาการประเมินตามโครงการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมใจ สุโขทัยน่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 [ 7 ต.ค. 2556 ]   
 
สท0023.3/ว3320 1- แจ้งจัดสรรงบประมาณและแนวทางการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสร้างหลักประกันด้านรา [ 7 ต.ค. 2556 ]   
 
สท0023.3/ว3320 2- แจ้งจัดสรรงบประมาณและแนวทางการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสร้างหลักประกันด้านรา [ 7 ต.ค. 2556 ]   
 
สท0023.3/ว3320 3- แจ้งจัดสรรงบประมาณและแนวทางการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสร้างหลักประกันด้านรา [ 7 ต.ค. 2556 ]   
 
สท0023.5/9876 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการศึกษาโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 [ 7 ต.ค. 2556 ]   
 
<< หน้าแรก... [435] [436] [437] [438] [439] ....หน้าสุดท้าย >> [941]