สท0023.3/ว1180 ประชาสัมพันธ์การเข้าระบบจัดเก็บและบันทึกข้อมูลทะเบียบพาณิชย์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต [ 26 ส.ค. 2557 ]   
 
รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่ได้ดำเนินการบันทึกข้อมูลตัวชี้วัด 2557 รายได้ของอปท.ในส่วนที่จัดเก็บเอง(ข้อมูล ณ 26 ส.ค. 57) [ 26 ส.ค. 2557 ]   
 
สท0023.3/7203 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ [ 26 ส.ค. 2557 ]   
 
สท0023.3/ว1178 1- โครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 26 ส.ค. 2557 ]   
 
สท0023.3/ว1178 2- โครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 26 ส.ค. 2557 ]   
 
สท 0023.2/ว2265 การรายงานข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิจะได้รับบำเหน็จบำนาญ ซึ่งมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [ 25 ส.ค. 2557 ]   
 
สท0023.3/ว2268 การแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นและระดับส่วนกลาง แทนตำแหน่งที่ [ 25 ส.ค. 2557 ]   
 
<< หน้าแรก... [435] [436] [437] [438] [439] ....หน้าสุดท้าย >> [1098]