สท0023.4/ว 1878 กซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป : สำหรับสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ [ 21 ก.ค. 2557 ]   
 
สท0023.3/ว1872 ส่งครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่นเข้าร่วมพิธีรับโล่พร้อมเกียรติบัตร งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2557 [ 21 ก.ค. 2557 ]   
 
สท0023.5/976 การโอนเงินค่าปรับจราจรให้กับ อปท. [ 18 ก.ค. 2557 ]   
 
สท0023.3/ว983 เชิญคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับจังหวัด เข้าร่วมประชุม [ 18 ก.ค. 2557 ]   
 
สท0023.5/ว987 รายละเอียดการโอนเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2557 (โอนวันที่ 18 ก.ค. 2557) [ 18 ก.ค. 2557 ]   
 
สท0023.3/ว1870 การสนับสนุนงบประมาณให้ส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 18 ก.ค. 2557 ]   
 
สท0023.1/ว1869 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมการป้องกันและเฝ้าระวัง โดยการติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV)ปร [ 18 ก.ค. 2557 ]   
 
<< หน้าแรก... [435] [436] [437] [438] [439] ....หน้าสุดท้าย >> [1077]