สท 0023.4/ว1132 3-การเพิกถอนเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗ [ 27 มี.ค. 2556 ]   
 
สท0023.3/ว1124 1- ขอเชิญเสนอประเด็นนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ เพื่อพิจารณากลั่นกรองเป็นระเบียบวาระการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 6 พ. [ 27 มี.ค. 2556 ]   
 
สท0023.3/ว1124 2-ขอเชิญเสนอประเด็นนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ เพื่อพิจารณากลั่นกรองเป็นระเบียบวาระการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 6 พ.ศ [ 27 มี.ค. 2556 ]   
 
สท0023.3/ว1122 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25 [ 27 มี.ค. 2556 ]   
 
สท0023.3/ว1121 โครงการ อปท. เที่ยวทั่วทิศ ช่วยเศรษฐกิจไทย [ 27 มี.ค. 2556 ]   
 
สท0023.2/ว1119 หารือการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นรณีพิเศษ [ 27 มี.ค. 2556 ]   
 
สท0023.1/ว1125 การกำหนดให้วันรำลึกผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนโลก(World Day of Remembrance for Road Traffic Victims)เป็นวันสำคัญของชาติ [ 27 มี.ค. 2556 ]   
 
สท0023.1/ว1123 1-การรายงานผลการดำเนินการป้องกันแก้ไขปัญหหายาเสพติดในสถานศึกษาปี 2556 [ 27 มี.ค. 2556 ]   
 
<< หน้าแรก... [381] [382] [383] [384] [385] ....หน้าสุดท้าย >> [713]