ขอให้ อปท.ตามบัญชีรายชื่อ บันทึกข้อมูลตัวชี้วัด 2556 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการจัดเก็บรายได้ให้เสร็จ ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 25 [ 17 พ.ค. 2556 ]   
 
ขอให้ อปท.ตามบัญชีรายชื่อ บันทึกข้อมูล กสทช. ในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เสร็จ ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2556 [ 17 พ.ค. 2556 ]   
 
สท0023.1/727 การกรอกข้อมูลพื้นฐานของ อปท.ประจำปี 2555 [ 17 พ.ค. 2556 ]   
 
สท0023.1/726 โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ อปท. [ 17 พ.ค. 2556 ]   
 
สท0023.1/722 พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว [ 16 พ.ค. 2556 ]   
 
สท0023.3/724 การจัดทำข้อมูลแบบบัญชีเงินเดือนข้าราชการครู/พนักงานครู สังกัดสถานศึกษาใน อปท. ที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น [ 16 พ.ค. 2556 ]   
 
สท0023.3/ว1662 การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5 [ 16 พ.ค. 2556 ]   
 
สท0023.3/4875 1-การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการจัดเก็บรายได้ในส่วนที่องค์ก [ 16 พ.ค. 2556 ]   
 
<< หน้าแรก... [381] [382] [383] [384] [385] ....หน้าสุดท้าย >> [746]