สท0037.3/ว2984 2-โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศการจัดการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้กับบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล ปี พ.ศ. 2556 [ 21 ก.ย. 2555 ]   
 
สท0037.3/ว2984 3-โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศการจัดการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้กับบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล ปี พ.ศ. 2556 [ 21 ก.ย. 2555 ]   
 
สท0037.3/ว2963 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ [ 20 ก.ย. 2555 ]   
 
สท0037.3/ว2962 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ในงวดที่ 3(เพิ [ 20 ก.ย. 2555 ]   
 
สท0037.1/ว2970 ขอรับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำ เครื่องมือ เครื่องจักรกล และบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 20 ก.ย. 2555 ]   
 
สท0037.3/ว2958 โครงการประกวดนิทานคุณธรรมของมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ เพื่อส่งเสริมการอ่าน [ 20 ก.ย. 2555 ]   
 
สท0037.3/ว2959 แจ้งผลการประเมินความรู้ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนางานด้านสาธารณสุขของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 [ 20 ก.ย. 2555 ]   
 
สท0037.3/ว2960 1-แจ้งประกาศรายชื่อผู้ประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และ การบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถ [ 20 ก.ย. 2555 ]   
 
<< หน้าแรก... [381] [382] [383] [384] [385] ....หน้าสุดท้าย >> [595]