สท0023.3/1647 การถ่ายโอนสถานศึกษาให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2558 [ 19 พ.ย. 2557 ]   
 
สท0023.3/10412 สำรวจข้อมูลจำนวนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่มีอยู่ในพื้นที่ [ 19 พ.ย. 2557 ]   
 
สท 0023.2/ว3415 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู และค่าจ้างประ [ 19 พ.ย. 2557 ]   
 
สท 0023.5/ว3411 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนทั่วไปเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนุบสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ [ 19 พ.ย. 2557 ]   
 
สท 0023.5/ว3412 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนทั่วไปเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนุบสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพควา [ 19 พ.ย. 2557 ]   
 
สท 0023.5/ว3413 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาส [ 19 พ.ย. 2557 ]   
 
สท 0023.5/ว3414 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจ [ 19 พ.ย. 2557 ]   
 
<< หน้าแรก... [435] [436] [437] [438] [439] ....หน้าสุดท้าย >> [1156]